Regulamin

Regulamin świadczenia usługi połączeń telefonicznych przez Internet w usłudze freePBX.pl
Rozdział 1. Definicje.
Pojęcia stosowane w Regulaminie oznaczają:
1. Dostawca Usługi – Business Telecom Poland - siedziba: Żyrardów 96-300 ul. Augusta Emila Fieldorfa – Nila 11 lokal 3; NIP 8381258425; Regon - 750449630
Obsługujący Zasilenia – DialCom24 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, która na zlecenie Business Telecom Poland przyjmuje drogą elektroniczną zasilenia pieniężne kont Użytkowników poprzez serwis internetowy Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl), zasila konta i wystawia faktury za zasilenia. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami prawa lub utworzona zgodnie z przepisami prawa posiadająca zdolność prawna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamawia usługi i korzysta z usług.
3. Materiały Informacyjne – publikowana w formie druków lub ulotek lub na stronie produktowej www.freepbx.pl przez Dostawce Usługi informacja na temat usługi, zawierająca opis usług, zasady świadczenia, ceny.
4. Cennik – zestawienie cen Usług, dostępne w odpowiednich Materiałach Informacyjnych.
5. Numer Telefonu – numer telefonu, udostępniony jest przez BTP Użytkownikowi przez okres ważności usługi. Numer Telefonu nie podlega Prawu Telekomunikacyjnemu w uprawnieniu do zachowania posiadanego numeru w przypadku zmiany usługodawcy na zasadach Przenośność Numerów (ang. number portability).
Użytkownik który przeniesie swój numer telefonu PSTN od innego operatora do BTP jest właścicielem tego numeru. W dowolnym momencie może swój przenoszony numer telefonu przenieść do innego wskazanego operatora telekomunikacyjnego.
6. Oprogramowanie – oprogramowanie typu MultiKomunikator, dialer VoIP, SoftPhone VoIP, Softphone WebRTC, plugin Click to Call.
7. Zamówienie – oświadczenie Użytkownika złożone przez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie www Dostawcy Usługi, zawierające dane Użytkownika oraz dane zamawianej usługi. Aplikacje służące do realizacji płatności za zasilenia kont drogą elektroniczną w sieci Internet wymagają podania danych Użytkownika. W interesie Użytkownika jest podanie danych w jednakowym brzmieniu w zamówieniu i do realizacji płatności.
8. Billing – szczegółowy wykaz połączeń zrealizowanych na rzecz Abonenta.
9. Urządzenie – urządzenie rekomendowane przez Dostawce Usługi do realizacji połączeń przez siec Internet.
 
Rozdział 2. Nabywanie usługi i zasady korzystania.
 
1. Przedmiotem usługi jest realizacja głosowych połączeń telefonicznych z i na przydzielony Użytkownikowi Numer Telefonu, za pomocą komputera osobistego podłączonego do sieci Internet i przy użyciu Oprogramowania lub podłączonego do sieci Internet Urządzenia. Dostawca Usług nie prowadzi sprzedaży Urządzeń ani nie świadczy usług związanych z ich instalacją. Właściwości i ograniczenia usługi są podawane w Materiałach Informacyjnych.
2. Użytkownik nabywa usługi przez złożenie zamówienia i korzysta z nich w zakresie opisanym w Materiałach Informacyjnych. Zamówienie usługi skutkuje przydzieleniem Numeru Telefonu, loginu i hasła dostępowego w celu uzyskania dostępu do usług. Numer Telefonu jest przydzielony Użytkownikowi na zasadach opisanych w Materiałach Informacyjnych. Zaprzestanie korzystania z usługi skutkuje unieważnieniem przypisania Numeru Telefonu do Użytkownika.
3. Aby usługa mogła być świadczona, Użytkownik ma prawo pobrać oprogramowanie ze strony internetowej Dostawcy Usługi. Użytkownika obowiązują zasady korzystania z tego oprogramowania przedstawione w warunkach licencji dostarczonych z oprogramowaniem przez dostawce oprogramowania.
4. Wysokość opłat za Usługi określa Cennik. Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje do dyspozycji Numer Telefonu, możliwość przyjmowania połączeń kierowanych na ten numer telefonu oraz możliwość wykonywania nieograniczonej liczby połączeń do innych Użytkowników korzystających z usługi za pomocą komputera osobistego podłączonego do sieci Internet i przy użyciu Oprogramowania lub podłączonego do sieci Internet Urządzenia. W ramach ponoszonych opłat Użytkownik uzyskuje możliwość wykonywania połączeń do abonentów i użytkowników sieci telefonicznych.
5. Cennik, oraz niniejszy Regulamin są udostępnione Użytkownikowi na stronie internetowej www.freePBX.pl przed złożeniem Zamówienia, w sposób umożliwiający pobranie Regulaminu, Umowy i Cennika. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z otrzymaniem i akceptacja Regulaminu oraz Umowy, co Użytkownik potwierdza podczas składania zamówienia.
6. Opłaty za świadczenie usługi freePBX są pobierane jako płatność z góry (przedpłacone), a usługa jest świadczona do czasu wykorzystania przez Użytkownika przedpłaconej kwoty lub upływu okresu ważności zasilenia.
7. Środki finansowe zgromadzone na koncie Klienta nie podlegają zwrotowi w chwili wcześniejszej likwidacji Konta z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
8. Dostawca Usługi zobowiązuje się zasilić konto Użytkownika niezwłocznie po uzyskaniu droga elektroniczna od Obsługującego Zasilenia, informacji o płatności Użytkownika. Konto Użytkownika zostanie zasilone pod warunkiem poprawnego dokonania wpłaty, według objaśnień podanych na stronie www lub w Materiałach Informacyjnych.
9. Billing oraz inne informacje o stanie usługi są dostępne po zalogowaniu się Użytkownika. Dostawca Usługi zapewnia otrzymanie bilingu za okres ostatnich trzech miesięcy.
10. Samoobsługa w zakresie zarządzania usługą freePBX jest dostępna po zalogowaniu sie Użytkownika. Dostawca Usługi umożliwia także samoobsługowe odzyskanie utraconego hasła dostępowego. Użytkownik odpowiada za podanie i aktualizacje kompletnych i prawdziwych danych Użytkownika, w tym adresu e-mail do korespondencji. Wszelka korespondencje, w tym e-mail uważa się za prawidłowo dostarczona pod adres podany lub zaktualizowany przez Użytkownika.
11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki niepoprawnie podanego loginu podczas logowania i podczas dokonywania opłat.
 
Rozdział 3. Zobowiązania Użytkownika i Dostawcy Usługi
 
1. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, podanych w Zamówieniu w celu świadczenia usługi lub w innym, rozszerzonym zakresie, o ile wyrazi na to zgodę podczas składania zamówienia. żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usług. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Dostawce Usługi oraz przez Obsługującego Zasilenia.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi freePBX przy użyciu Oprogramowania lub podłączonego do sieci Internet Urządzenia.
3. Dostawca Usługi nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych („biuro numerów”) Użytkowników usługi freePBX.
4. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do numerów alarmowych, w szczególności Pogotowia Ratunkowego, Policji i Straży Pożarnej za pomocą usługi freePBX. Dostawca Usługi nie gwarantuje dostępu do połączeń audiotekstowych 0700 lub z podziałem opłaty 0800. Dostawca Usługi nie gwarantuje poprawnego przesyłana danych modemem lub faksów.
5. Dostawca Usługi stosownie do możliwości technicznych dołoży starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany. O terminach przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych i możliwym czasie ich trwania Dostawca Usługi zawiadomi Użytkowników w terminie 48 godzin przed ich wystąpieniem na stronie www lub poprzez wysłanie informacji poczta elektroniczna na adresy Użytkowników.
6. Dostawca Usługi ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług podlegających opłacie przez zwrot Użytkownikowi całości opłaty za niewykonane świadczenie. W przypadku częściowej realizacji świadczenia Dostawca Usługi zwraca cześć opłaty nieznajdującej pokrycia w spełnionym świadczeniu.
7. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikające z:
a) niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców;
b) niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet;
c) fluktuacji przepustowości i innych parametrów łączy, wpływającej na jakość i poprawność przekazu głosu, faksu i danych;
d) korzystania z usługi przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Użytkownika;
e) podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę.
8. Zakres obsługi serwisowej Dostawcy Usługi obejmuje informowanie o usłudze, przyjmowane zamówień, zasileń oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można zgłaszać w samoobsługowym systemie zarządzania usługa na stronie www po zalogowaniu się Użytkownika.
9. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo odpowiedzi na reklamacje Użytkownika listownie lub na podany podczas rejestracji adres e-mail Użytkownika, stosownie do uzgodnienia z Użytkownikiem podczas składania reklamacji, na co Użytkownik wyraża zgodę.
10. Dostawca Usługi rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie, tzn. nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany BTP przekaże Klientowi stosowną informacje. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamacje nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. BTP poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej.
11. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie do czternastu dni.
12. Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.
13. W związku z wejściem w życie Ustawy „o działaniach antyterrorystycznych” z dnia 10 czerwca 2016r. Klient zakładający nowe konto, lub Klient który założył konto przed 10 czerwca 2016r. powinien niezwłocznie zweryfikować swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko i numer PESEL, w przypadku osób fizycznych oraz nazwę firmy i NIP, w przypadku działalności gospodarczej i osób prawnych, najdalej do 31 stycznia 2017 r. Po tym terminie wszystkie konta bez ww. danych mogą zostać zablokowane. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie lub aktualizację Twoich danych osobowych lub reprezentowanych przez Ciebie działalności gospodarczych bądź osób prawnych w Panelu Użytkownika.
 
Rozdział 4. Postanowienia końcowe.
 
1. Business Telecom Poland nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, szczególności w sieci Internet.
2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny. Wszystkie sprawy sporne mogą być poddane rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo Sądowi powszechnemu.
3. O podwyższeniu cen za Usługi Dostawca Usługi powiadamia Użytkowników z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni, przez podanie informacji na stronie www lub przez przekazanie informacji Użytkownikowi na jego adres e-mail podany w Zamówieniu.
4. Regulamin w powyższym, zmienionym brzmieniu wszedł w życie z dniem 01 marzec 2018 r. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie www Dostawcy Usługi.